banerpopr

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską.
Do podstawowych celów MKOOpZ należą:
  1. Zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami.
  2. Osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków.
  3. Umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów.
  4. Zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych.
  5. Koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO).
Główne decyzje MKOOpZ zapadają na szczeblu posiedzenia Komisji, w którym uczestniczą Delegacje Stron Umowy. Praca MKOOpZ odbywa się w grupach roboczych, złożonych ze specjalistów powołanych przez Delegacje Stron Umowy.

Przedstawiciele RZGW w Poznaniu uczestniczą w pracach dwóch grup roboczych:

  •  G1 (Grupa Sterująca RDW) - odpowiedzialnej za opracowanie koncepcji oraz harmonogramu sporządzenia planu gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry zgodnie z Art. 13 RDW,
  •  GP (Podgrupa Robocza "Planowanie w gospodarowaniu wodami / RBMP") - odpowiedzialnej za koordynację prac związanych z opracowywaniem części krajowych planów gospodarowania wodami i programów działań w celu sporządzenia planu gospodarowania wodami dla MODO według art. 13 pkt 2 RDW.

Więcej informacji na stronie www.mkoo.pl