banerpopr

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i śluz obowiązujące w 2019 r. na obszarze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

 (na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019r.) 

Lp.

Rodzaj należności

Stawka należności

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

1

Za przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna za jeden tonokilometr na połączeniu wodnym Wisła-Odra, od śluzy Okole do m. Krzyż, tj. Kanałem Bydgoskim od km 14,8- do km 38,9, Notecią Dolną Skanalizowaną od km 38,9 do km 176,2

0,69 gr

2

Za przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna za jeden tonokilometr na Noteci Górnej Skanalizowanej od km 59,5 do km 121,6, na Kanale Górnonoteckim od km 121,6 do km 146,6 i Kanale Ślesińskim od km 0,0 do km 32,0

0,60 gr

3

Za żeglugę pustych statków towarowych za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

4

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej

1,82 gr

 

w godzinach

7:00 - 19:00

19:00-7:00

5

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą

15,81 zł

16,59 zł

statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

 

w godzinach

7:00 - 19:00

19:00-7:00

6

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający

7,30 zł

14,70 zł

7

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający

4,20 zł

8,40 zł

UWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających prosimy o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

 

1. Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia PGW WP RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do Wód Polskich, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym była wykonana żegluga lub w razie braku złożenia ww. formularza, na podstawie własnych ustaleń.

 

2. Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

Formularze do pobrania:
Deklaracja, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni - dla statków towarowych, zestawów, obiektów pływających i dla spławu drewna (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i statków niebędących małymi statkami (statków o nośności powyżej 15 ton lub służących do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B)

Formularz_deklaracja

3. Należności nie ponosi się za:
a) statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) z wyłączeniem zwolnienie należności za korzystanie ze śluz,
b) statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach oraz jednostki państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
c) okręty i jednostki sił zbrojnych, jednostki organizacyjne podległych lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Krajowej Administracji Skarbowej oraz jednostki ratownicze,
d) statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
e) statki urzędów morskich oraz urzędów żeglugi śródlądowej
f) statki straży gminnej,
g) promy w ciągu dróg publicznych.

(art. 313, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

 

4. Należność za śluzowanie obniżona o połowę przysługuje uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.

(art. 313, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

 

5. Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.

 

6. Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.