banerpopr

WARUNKI NAWIGACYJNE - GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 stan na dzień: 17.08.2017 r.

 

Lp. Nazwa drogi wodnej

Klasa

Odcinek

Głębokość
tranzytowa
[cm]

Wodowskaz

Uwagi

POŁĄCZENIE WODNE WISŁA-ODRA
1. Kanał Bydgoski II 14,8 - 38,9

150

Prądy

Śluza Okole (km 14+800) zamknięta dla ruchu żeglugowego

 

Odcinek Kanału Bydgoskiego od km 38+900 do km 37+200 zamknięty dla ruchu żeglugowego, z uwagi na dużą ilość powalonych drzew
w km 19+900- 19+850 -  łacha o szerokości około 10 m przy brzegu prawym, pozostała szerokość szlaku - głęb. >150 cm

2. Rz. Noteć dolna skanalizowana Ib 38,9 - 177,2

116

Nakło Wsch.

Odcinek Noteci dolnej od km 38+900 do km 105+800 zamknięty dla ruchu żeglugowego

w km 39+550-39+900 - głęb. 116-126 cm
dolne awanporty:
Nowe - 130 cm (wylot awanportu- 8 m od brzegu lewego), na pozostałej szer. 160 - 190 cm  
Walkowice - 132 cm  (na wysokości wylotu ze śluzki- 8 m od brzegu lewego), na pozostałej szer. 142-162 cm 
Wieleń - 130 cm (prawa strona), pozostała szerokość >170-200 cm
górne awanporty:
Nowe -
140 cm
Mikołajewo -
146 cm

3. Rz. Noteć dolna nieskanalizowana II 177,2 - 226,1

255

Drezdenko

w km 187+500 - okolice Drezdenka - odłożone rumowisko;
w km 207+000 -
okolice ujścia rzeki Gościmka - odłożone rumowisko;
w km 216+100 -
odłożone rumowisko.

RZEKA WARTA
1. odc. Kostrzyn - Santok II 0,0 - 68,2

220

Gorzów Wlkp.

w km 2+350 most w Kostrzynie
w km 3+400-3+800
- rejon ujścia Kanału Warnickiego - odłożone rumowisko      
w km 7+500 -
odłożone rumowisko     
w km 50+213 -
budowa mostu w Gorzowie Wlkp.
w km 61+400 -
odłożone rumowisko

2.

odc. Santok -

Poznań

Ib 68,2 - 252,0

160
130

Skwierzyna
Poznań

w km 90+400 - odłożone rumowisko
w km 92+160 -
przebudowa mostu w Skwierzynie
w km 127+200 -
przebudowa mostu w Międzychodzie
w km 128+800
- ujście Strugi Bielskiej - odłożone rumowisko ilasto-gliniaste
w km 228+500
- rafa kamienna

3.

odc. Poznań - Konin

Ia 252,0 - 406,6

110
70

Śrem
Konin

w km 253+600 - okolice Lubonia - rafa kamienna
w km 294+500 - odłożone rumowisko
w km 307+500 - odłożone rumowisko
w km 308+800 - odłożone rumowisko
w km 317+000 - odłożone rumowisko
w km 355+700-355+800 - okolice Dłuska - odłożone rumowisko
w km 358+000 - odłożone rumowisko
w km 362+600 - okolice ujścia rzeki Wrześnicy - odłożone rumowisko
w km 377+500 - odłożone rumowisko
w km 386+600-386+700 - Nadwarciański Park Krajobrazowy - odłożone rumowisko
w km 403+300 - odłożone rumowisko
POŁĄCZENIE WODNE WARTA - KANAŁ BYDGOSKI
1. Kanał Ślesiński II 0,0 - 32,0

70

Pątnów

Odcinek Kanału Ślesińskiego od km 0+430 do km 7+950 zamknięty dla ruchu żeglugowego, z uwagi na dużą ilość powalonych drzew
w km 0+100
-  odłożone rumowisko
2. Jezioro Gopło III 32,0 - 59,5

158

Kruszwica  
3. Rz. Noteć górna skanalizowana
Ia 59,5 - 121,6

87

Pakość

w km 61+300 - Jez. Szarlej - głęb.102 cm
w km 67+700 - Inowrocław Mątwy - głęb. 87 cm
w km 80+940 - dolny awanport śl. Pakość - głęb. 115 cm
w km 85+000- zwężenie Jez. Mielno - szer. szlaku 6,5 m; głęb.  155 cm
w km 106+750 - 106+800 - po prawej stronie toru głęb. 114-124 cm; lewa strona głęb. > 124 cm

4.

Kanał

Górnonotecki

Ia 121,6 - 146,6 118 Dębinek Pn

Odcinek Kanału Górnonoteckiego od km 99+000 do km 146+600 zamknięty dla ruchu żeglugowego, z uwagi na dużą ilość powalonych drzew

w km 122+020 - poniżej śl. Antoniewo- po lewej stronie toru głęb. <116 cm; prawa strona głęb. > 126 cm
w km 125+300
- poniżej śl. Frydrychowo-przejście lewą stroną
w km 130+400 - wypłycenie - głęb. 72 cm; przejście przy prawym brzegu o szer. 10 m - głęb. > 120 cm
w km 131+200 - przy ujściu rowu zasilającego- głęb. 118 cm, przejście prawą stroną toru
w km 138+500- przepłycenia na długości ok. 50 m, głęb. 148 cm
w km 145+400 - głęb. 124 cm na długości ok. 10 m; pozostała  głęb. >124 cm

 

 

 


UWAGA!!!

Wszelkie informacje dotyczące wykonywanych robót, awarii i utrudnień w nawigacji na szlaku zawarte są w Komunikatach żeglugowych

 

 

NAVIGATION CONDITIONS - WATERWAY DEPTHS

17th AUG 2017

No. Waterway designation

Waterway class

Waterway distance [km]

Waterway navigation depths [cm]

Water-gauge

Remarks

THE VISTULA RIVER AND THE ODER RIVER WATERWAY CONNECTION
1. Bydgoszcz Canal II 14,8 - 38,9

150

Prądy

The Okole barrage (14+800 km) is closed for shipping

Bydgoszcz Canal by km 38+900 up to km 37+200 is closed for shipping
19+900 -19+850 km - a sandbank 10 meters width on the right bank, the other route >150 cm

2. The Lower Noteć River - Regulated Ib 38,9 - 177,2

116

Nakło Wsch.

The Lower Noteć River by km 38+900 up to km 105+800 is closed for shipping

39+550 - 39+900 km - 116-126 cm
Shiplock downstream canal:
Nowe - 130 cm (outlet shiplock canal - 8 m from the left bank), the other route up to 160-190 cm
Walkowice - up to 132 cm (at the outlet of the banklock about 8 m from the left bank), the other route up to 142-162 cm
Wieleń - 130 cm (on the right bank), the other route >170-200 cm
Shiplock upstream canal:
Nowe -
140 cm
Mikołajewo -
146 cm

  The Lower Noteć River - Unregulated
II
177,2 - 226,1

255

Drezdenko

187+600 km - Drezdenko - accumulated fluvial deposits
207+000 km - the Gościmka River confluence area - accumulated fluvial deposits
216+100 km 
- accumulated fluvial deposits

THE WARTA RIVER
1. from Santok to Kostrzyn nad Odrą II 0,0 - 68,2

220

Gorzów Wlkp. 2+350 km - bridge in Kostrzyn
3+400-3+800 km
- the Warnicki Canal confluence area - accumulated fluvial deposits  
7+500 km
- accumulated fluvial deposits
50+213 km -
construction of the bridge in Gorzów Wlkp.
61+400 km
- accumulated fluvial deposits
2. from Poznań to Santok Ib 68,2 - 252,0

160
130

Skwierzyna
Poznań

90+400 km - accumulated fluvial deposits
92+160 km -
construction of the bridge in Skwierzyna
127+200 -
construction of the bridge in Międzychód
128+800 km
- the Bielska stream confluence - accumulated fluvial deposits
228+500 km
- bottom stone-reef

3.

from Konin

to Poznań

Ia 252,0 - 406,6

110
70

Śrem
Konin

253+600 km - Luboń - bottom stone-reef
294+500 km
- accumulated fluvial deposits
307+500 km -
accumulated fluvial deposits
308+800 -
accumulated fluvial deposits
317+000 -
accumulated fluvial deposits
355+700 - 355+800 km
- Dłusk - accumulated fluvial deposits
358+000 km
- accumulated fluvial deposits
362+600 km
- the Wrześnica River confluence - accumulated fluvial deposits
377+500 km
- accumulated fluvial deposits
386+600 - 386+700 km -
The Nadwarciański Landscape Reserve - accumulated fluvial deposits
403+300 km
- accumulated fluvial deposits
THE WARTA RIVER AND THE BYDGOSZCZ CANAL WATERWAY CONNECTION
1. The Ślesiński Canal II 0,0 - 32,0

70

Pątnów

The Ślesiński Canal by km 0+430 up to km 7+950 is closed for shipping
0+100 km 
accumulated fluvial deposits
2. Gopło Lake III 32,0 - 59,5

158

Kruszwica  
3. The Upper Noteć River - Regulated Ia 59,5 - 121,6

87

Pakość

61+300 km - the Szarlej Lake - depth - 102 cm
67+700 km - Inowrocław Mątwy - depth - 87 cm
80+940 km - the Pakość barrage shiplock downstream canal - depth - 115 cm
85+000 km - the Mielno Lake route narrowing - route parameters: widht 6,5 m - depth - 155 cm
106+750 - 106+800 km - on the right bank depth: 114 - 124 cm; on the left bank depth >124 cm

4. The Górnonotecki Canal  Ia 121,6 - 146,6 118 Dębinek Pn

The Górnonotecki Canal by km 99+000 up to km 146+600 is closed for shipping

122+020 km - under  the Antoniewo barrage - on the left bank depth< 116 cm; on the right bank depth>126 cm
125+300 km - under the Frydrychowo barrage - waterway on the left bank 
130+400 km
- shoal - depth - 72 cm; waterway 10 meters width on the right bank route - depth > 120 cm
131+200 km - the ditch outlet area: depth - 118 cm, waterway on the right bank route
138+500 km - shoals on the lenght of the 50 meters, depth - 148 cm
145+400 km -
on the lenght of the 10 meters, depth - 124 cm; the other route > 124 cm