banerpopr

Region wodny Warty


 

Wydana w roku 2000 przez Parlament Unii Europejskiej Dyrektywa Ramowa ds. Wody, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), wyraźnie zróżnicowała pojęcie dorzecza i zlewni.

 

"Dorzecze" oznacza obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek, jezior do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę.

 

"Zlewnia" oznacza obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany poprzez system strumieni, rzek i jezior, do określonego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora lub zbiegu rzek).

 

Wg powyższych definicji, dorzecze posiada Odra, natomiast Warta jest zlewnią Odry.

 

Na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z 2001 r poz. 1229 z późniejszymi zmianami) wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126 z 2006 r. poz. 878), w którym zlewnie poszczególnych rzek, przyporządkowano regionom wodnym. Zlewnia Warty przyporządkowana została do Regionu Wodnego Warty. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa na obszarze Regionu Wodnego Warty.