banerpopr


Komunikat o przygotowywaniu przez Dyrektora RZGW w Poznaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

 

Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest art. 88s. ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121), który nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej  obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyższej ustawy, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

 1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian  naturalnej i sztucznej retencji;
 4. katalog działań służacych ograniczeniu skutków suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty stanowi podstawę do opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z uzasadnieniem oraz podsumowaniem, o których mowa, odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), które zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf).  

Załącznik nr 1.1 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

Załącznik nr 1.2 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

Załącznik nr 2 Wykaz gmin i obszarów zagrożonych suszą i narażonych na suszę (xls);

Załącznik nr 3a Szczegółowy opis działań - karty działań (pdf);

Załącznik nr 3b Program działań służących ograniczaniu skutków suszy (xls);

Załącznik nr 4 Skład imienny członków Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Suszy (pdf);

Załącznik nr 5 Procedura ogłaszania i odwoływania stanu suszy (pdf).

 

Uzasadnienie o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (pdf);

Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (pdf).

 

Ponadto informujmy o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w wersji papierowej w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, pokój 208 w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przygotowaniu (przyjęciu) planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty nr ZK.4120.1.2017.1631.1.MR z dnia 5.12.2017 r. (pdf).

 

Inne materiały do pobrania

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf);

Załączniki do prognozy (zip).

 

 


Zapraszamy na konferencję konsultacyjną

 

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. w Poznaniu w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 w godz. od 9.30 do 14.15. Celem spotkania jest przedstawienie projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy harmonogram spotkania zamieszczono poniżej:

Harmonogram spotkania (pdf)

Udział w konferencji jest możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go do dnia 30 sierpnia 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca konferencji i jej programu mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej projektu https://suszarzgwpoznan.mggp.com.pl lub od Pani Agnieszki Boroń (tel. 12 639 17 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z firmy MGGP S.A., realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu zadanie pn. „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty”.

 


 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 9.08.2017 r. do 8.09.2017 r.) - ZAKOŃCZONE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o sporządzeniu projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 9.08.2017 r. do 8.09.2017 r.:

- w biurze podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.;

- w sekretariatach: RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje społeczne wraz z załącznikami zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

 

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf).

Załącznik nr 1 Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pdf)

Załącznik nr 2 Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf)

Załącznik nr 3-5 Wykazy wód (xls)

Załącznik nr 6 Obszary chronione (xls)

Załącznik nr 7 Oświadczenie (pdf)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od 9.08.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Formularz składania uwag i wniosków dostępny jest tutaj.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

 

Opinie właściwych organów:

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf)

 


Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.) - ZAKOŃCZONE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

 

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

 1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
 4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.:

- w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.;

- w sekretariatach Zarządów Zlewni: Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, Noteci z siedziba w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje społeczne wraz z załącznikami zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (pdf)

 

Załącznik nr 1.1 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

Załącznik nr 1.2 Mapy zagrożenia suszą w zlewniach bilansowych regionu wodnego Warty (zip);

Załącznik nr 2 Wykaz gmin i obszarów zagrożonych suszą i narażonych na suszę (xls);

Załącznik nr 3a Szczegółowy opis działań - karty działań (pdf);

Załącznik nr 3b Program działań służących ograniczaniu skutków suszy (xls);

Załącznik nr 4 Skład imienny członków Komisji ds Zarządzania Ryzykiem Suszy (pdf);

Załącznik nr 5 Procedura ogłaszania i odwoływania stanu suszy (pdf).

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Formularz składania uwag i wniosków dostępny jest tutaj.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

 

Uzgodnienia właściwych organów:

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pdf)

Głównego Inspektora Sanitarnego (pdf)

 


 

 

Zapraszamy na konferencje konsultacyjne

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konferencjach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Celem organizowanych spotkań jest przedstawienie projektu Planu, w tym programu działań służącego ograniczeniu skutków suszy w regionie wodnym Warty.

Konferencje odbędą się:

- 20.06.2017 r. w Pile – INVEST-PARK PIŁA, ul. Dąbrowskiego 8, Sala Beżowa;

- 21.06.2017 r. w Poznaniu – Biurowiec OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A, Sala konferencyjna, parter;

- 22.06.2017 r. w Kaliszu – Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, Sala Konferencyjna.

Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczono poniżej:

 

Harmonogram konferencji (pdf)

 

Udział w konferencjach możliwy jest po zgłoszeniu swojego udziału w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. za pośrednictwem linka: https://www.interankiety.pl/i/l7RYZV9Q. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca konferencji i jej programu mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej projektu https://suszarzgwpoznan.mggp.com.pl lub od Pani Agnieszki Boroń (tel. 12 639 17 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z firmy MGGP S.A., realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu zadanie pn. „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty”.

 

 


 PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY NA OBSZARZE DORZECZA ODRY

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

W zawiązku z zakończeniem przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) poniżej mogą Państwo zapoznać się z ostatecznymi wersjami dokumentów:

Dodatkowo poniżej udostępnione zostały wyniki konsultacji społecznych w postaci sprawozdania z ich przebiegu oraz tabeli rozbieżności, czyli zestawienia wnoszonych uwag i wniosków wraz z ich rozpatrzeniem pod kątem ich zasadności uwzględnienia w ostatecznych dokumentach.

 

Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy w terminie od 12.08.2016 r. do 12.02.2017 r. - ZAKOŃCZONE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 88 s. ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 12.08.2016 r. przystąpił do 6-miesięcznych konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu praz związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Projekt do kumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa w wersji elektronicznej zamieszczono poniżej:

Osoby zainteresowane konsultacjami mają możliwość zapoznania się z ww. projektem harmonogramu i programu prac… oraz składania uwag i wniosków w terminie od 12.08.2016 r. do 12.02.2017 r.:

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
 • drogą pocztową na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - z dopiskiem „Konsultacje – susza”. W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą” termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu do 20 lutego 2017 r.;
 • osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ze spotkań, w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ;
 • faksem na numer +48 22 37 20 294.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane.

 

Zawiadomienie Prezesa KZGW o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (pdf).

 


 PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY W REGIONIE WODNYM WARTY

 

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29.04.2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Jednocześnie dziękujemy za wniesione w terminie od 29.10.2015 r. do 29.04.2016 r. uwagi i wnioski. Tabelaryczne zestawienie zebranych uwag wraz z ich analizą zamieszczono poniżej.

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z analizą (.doc).

Dodatkowo informujemy, że rozpoczęły się prace mające na celu opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, który zostanie poddany pod konsultacje społeczne w okresie od marca 2017 r. do września 2017 r.

 

 


 

 

Konsultacje społeczne projektu Harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (29.10.2015 r. – 29.04.2016 r.). - ZAKOŃCZONE

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie art. 88 s. ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu z dniem 29.10.2015 r. 6-miesięcznych konsultacji społecznych projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

 

Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem Planu określa kolejność i czas wykonania poszczególnych działań mających na celu stworzenie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 29.10.2015 r. do dnia 29.04.2016 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy w godzinach od 8.00 do 15.00:
- Dyrekcji – ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
- Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
- Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,
- Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra,
- Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.

 

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa w wersji elektronicznej zamieszczono poniżej:

 

Projekt Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - dokument konsultowany (pdf)  

 

Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy - opis (pdf)

 

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

 

 

formularz składania uwag i wniosków (doc)

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 29.04.2016 r. nie będą rozpatrywane

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty nr ZK.4120.10.2015.1701.1.MR z dnia 19.10.2015 r. (pdf)

 


 

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami, który realizuje zapisy art. 88 s. ust. 1 i art. 88 r. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przygotowuje Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z zapisami art. 88 r. ust. 3 i 4 ww. ustawy, zawiera:

 1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
 4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty będzie brany również pod uwagę przy sporządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla obszaru dorzecza Odry.

Zgodnie z art. 88s ust 3 ustawy Prawo wodne, Dyrektor RZGW w Poznaniu zapewnia aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowaniu i aktualizacji:
a) harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy;
b) projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy,
podając do publicznej wiadomości na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zapewniając minimum 6-cio miesięczny termin składania uwag i wniosków.