banerpopr

Rybackie korzystanie z powierzchniowych wód śródlądowych reguluje ustawa Prawo wodne oraz ustawa o rybactwie śródlądowym. Ustawa Prawo wodne określa zakres obowiązków Wód Polskich w zakresie pobierania pożytków z wód powierzchniowych oraz zasady przekazywania tych uprawnień (art. 263).

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

Treść ustawy

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

Treść rozporządzenia

 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1476)

Treść ustawy

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 177)

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 326)

Treść rozporządzenia

Załącznik nr 1 - wzór protokołu zarybień

Załącznik nr 2 - wzór protokołu połowu ryb i raków

Załącznik nr 3 - wzór księgi gospodarczej

Załącznik nr 4 - wzór zestawienia rocznego

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2003)

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1355)

Treść rozporządzenia