banerpopr

I - z istniejącym piętrzeniem

Udostępnianie budowli piętrzących do budowy małych elektrowni wodnych będzie realizowane na podstawie konkursu na hydroenergetyczne wykorzystanie urządzeń wodnych administrowanych przez RZGW w Poznaniu. Procedury konkursowe (jednolite dla wszystkich RZGW) są w przygotowaniu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

 

 

II - bez istniejącego piętrzenia

 

Na wniosek prywatnego inwestora, RZGW w Poznaniu oczekuje na przedstawienie w ciągu 6-ciu miesięcy, fachowo opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej na realizację przedsięwzięcia - stopnia piętrzącego z MEW.
Koncepcja powinna m.in. zawierać:

 
  • analizę warunków przepływu wód powodziowych i lodu przez projektowaną budowlę,
  • rysunki budowli i urządzeń,
  • obliczenia zasięgu cofki,
  • mapę ewidencyjną,
  • plan sytuacyjno - wysokościowy, umożliwiający rozpoznawanie szczegółów,
  • plan poglądowy w skali umożliwiającej określenie lokalizacji,
 

RZGW w Poznaniu wstępnie wydaje zgodę na energetyczne wykorzystanie wód śródlądowych, w kolejności zgłoszeń zainteresowanych inwestorów budową stopni z MEW.

 

 

Zastrzeżenie: Zgoda na energetyczne wykorzystanie wód śródlądowych, uzależniona jest od reżimu hydrologicznego danej wody śródlądowej oraz zmian środowiskowych, jakie mogą zajść przy spiętrzeniu wód.