banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: konserwator budowli i urządzeń wodnych (poza korpusem służby cywilnej)

 

Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Nadzór Wodny Ląd
Ląd 102
62-406 Lądek

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych i innych budowli wodnych wraz z budynkami i innymi obiektami oraz urządzeniami towarzyszącymi poprzez: ich prawidłową i zgodną z warunkami technicznymi obsługę, typowanie do prac remontowych, wykonywanie we własnym zakresie drobnych prac konserwacyjno-remontowych.
 • Prace terenowe związane z utrzymaniem wód i obiektów.
 • Obserwacja stanów wód, zjawisk lodowych, okresowe sondowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki, obserwacja i rejestracja zmian zachodzących w zabudowie hydrotechnicznej oraz opracowanie informacji w tym zakresie.
 • Dbanie o właściwy stan znaków pomiarowych i granicznych, narzędzi, taboru i sprzętu będącego na wyposażeniu służby liniowej oraz sprzętu bhp i p.poż.
 • Kontrola ujęć wód i wylotów odprowadzanych ścieków pod względem należytego działania i konserwacji urządzeń oraz miejsc poboru kruszywa i innych materiałów z koryt rzecznych.
 • Udział w pracach związanych z nadzorem nad prowadzonymi inwestycjami.
 • Kontrola nad użytkowaniem wydzierżawionych i użyczonych gruntów.
 • Prowadzenie właściwej gospodarki zadrzewieniowej (roboty wycinkowe i pielęgnacyjne istniejących zadrzewień na powierzonym terenie).

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie,
 • wyjazdy terenowe
 • praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przepisów w zakresie: gospodarki wodnej, ochrony przyrody,
 • Bardzo dobra znajomość pakiet MS Office i urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zagadnień geodezyjnych,
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista oraz ponadprzeciętny poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • Sumienność, dokładność, terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

Termin składania dokumentów:
28.02.2015 r.


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu
Ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

sekretariat pok. 8

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: konserwator budowli i urządzeń wodnych. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.