banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw informatyki

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w odpowiedzialności za konserwację sprzętu i organizowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • udział w przechowywaniu i porządkowaniu dokumentacji serwisowej obsługiwanego sprzętu,
 • udział w prowadzeniu szkoleń podstawowych dla pracowników firmy, z zakresu obsługi funkcjonujących w niej urządzeń i oprogramowania,
 • udział w nadzorowaniu i kontrolowaniu poprawnego działania systemu informatycznego i oprogramowania funkcjonującego w instytucji,
 • udział w organizowaniu rozwoju i wprowadzania nowych technologii informatycznych w instytucji,
 • udział w administrowaniu siecią wewnętrzną firmy,
 • udział w weryfikowaniu potrzeb instytucji w zakresie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji napraw, serwisowania, konserwacji, itp. w zakresie przewidzianym prawem oraz zarządzeniami wewnętrznymi instytucji.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, praca w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu informatyki lub kierunku pochodnego z uzupełniającymi studiami podyplomowymi z zakresu informatyki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w branży informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem napraw i serwisowania sprzętu

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość systemów informatycznych, występujących w firmach i instytucjach, należących do różnych branż

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności analityczne i numeryczne, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i samoorganizacji pracy własnej,
 • szczególne zdolności interpersonalne w zakresie kontaktów pracownikami różnego szczebla,
 • umiejętność planowania i programowania zadań,
 • umiejętność instalacji różnego oprogramowania: systemowego serwerów, biurowego, graficznego i narzędziowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
27-02-2015


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. informatyki". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.