banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie wszystkich wniosków w bazach danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • Pozyskiwanie opinii i opiniowanie spraw dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie opinii do innych opracowań urbanistyczno – przestrzennych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, projektów technicznych
 • Przygotowywanie stanowiska dyrektora w zakresie wpływających wniosków dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, bardzo dobra organizacja czasu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonej tematyce
 • Znajomość Prawa budowlanego oraz ustaw dotyczących ochrony środowiska
 • Znajomość zagadnień dotyczących Dyrektywy Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
18-02-2015

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpowodziowej". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.