banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw hydrologii, baz danych i GIS


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie danych hydrometeorologicznych, danych o zbiornikach, zjawiskach lodowych, akcji lodołamania, ich archiwizacja i przekazywanie zainteresowanym, umieszczanie informacji o sytuacji hydrometeorologicznej i zagrożeniach na stronie internetowej, przygotowywanie komunikatów
 • Zbieranie, weryfikacja i aktualizacja informacji o bieżącej sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej oraz zagrożeniu powodziowym/zagrożeniu wystąpienia suszy, a także opracowywanie analizy zagrożenia powodziowego/zagrożenia wystąpienia suszy i analizy odpływów ze zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie i ewidencjonowanie spraw związanych ze studium ochrony przeciwpowodziowej oraz mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego
 • Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją Dyrektywy Powodziowej, m.in. w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 • Przygotowywanie opinii do wpływających wniosków w zakresie wymagań ochrony przeciwpowodziowej

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie hydrologii, inżynierii środowiska

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień dotyczących Dyrektywy Powodziowej,
 • Znajomość ustawy Prawo wodne
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, bardzo dobra organizacja czasu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonej tematyce,
 • Znajomość zagadnień dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, KPA oraz ustaw dotyczących ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
18-02-2015


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1,
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach pracy RZGW w Poznaniu

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. hydrologii, baz danych i GIS". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-85-67-724, 61-85-67-721.