banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Technicznych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
zastępstwo

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Uczestniczenie w procesie zawierania umów oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Zgłaszanie do Dyrektora wniosków z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi w zarządzie Regionalnego Zarządu dotyczących: wykupu, przejmowania, przekazywania i zbywania nieruchomości oraz sposobu ich zagospodarowania
 • Przygotowywanie do realizacji robót inwestycyjnych i utrzymaniowych w zakresie kompletowania dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości
 • Opiniowanie wniosków na dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie gruntów będących w zarządzie Regionalnego Zarządu na obszarze działania zarządu zlewni
 • Prowadzenie ewidencji zagadnień ruchu żeglugowego na drogach wodnych i jego analiza, nadzór nad pobieraniem opłat za żeglugę i śluzowania, przygotowywanie sprawozdawczości w tym zakresie
 • Rejestracja i przekazywanie do RZGW Poznań codziennych informacji o głębokościach tranzytowych oraz ograniczeniach w żegludze
 • Nadzór nad oznakowaniem i wytyczeniem szlaków żeglownych oraz nadzór nad obowiązkiem oznakowania obiektów krzyżujących się z drogami wodnymi

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki: inżynieria środowiska, geografia, rewitalizacja dróg wodnych.
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo wodne oraz przepisów żeglugowych

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym. Dodatkowe kursy/ szkolenia/ studia/ doświadczenie z zakresu geodezji i kartografii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
29.01.2015r.


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
sekretariat, w godz. 8:00 - 15:00

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Technicznych". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 52-376-84-58.