banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole ds. Utrzymania Urządzeń Wodnych

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zadań związanych z uzyskaniem opinii, ekspertyz, ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa oraz opracowań przedprojektowych.
 • Prowadzenie zagadnień związanych z uzyskiwaniem lub zmianą pozwoleń wodnoprawnych dla urządzeń wodnych będących we władaniu RZGW, a także pozyskiwaniem lub zmianą instrukcji gospodarowania wodą, instrukcji eksploatacji i innych niezbędnych dokumentów.
 • Opiniowanie, uzgadnianie i prowadzenie spraw dot. małych elektrowni wodnych.
 • Interpretowanie i opiniowanie zasadności roszczeń wnioskodawców z tytułu ujemnych skutków piętrzenia, podtopień itp.
 • Wydawanie opinii w toku postępowań administracyjnych, w zakresie zagadnień prowadzonych przez zespół.
 • Kontrolowanie eksploatacji urządzeń wodnych w zakresie zgodności z pozwoleniami wodnoprawnymi, instrukcjami gospodarowania wodą oraz instrukcjami eksploatacji.

 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne

 • wykształcenie: wyższe budownictwo wodne lub inżynieria środowiska

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)
 • znajomość ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
15-01-2015

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
sekretariat, pok.109, w godz. 8:00 - 15:00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Zespole ds. Utrzymania Urządzeń Wodnych".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 61-8-567-721.