banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi i gospodarczymi
 • prowadzenie ewidencji rozliczeń mediów
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji dotyczącej umów, faktur i innych dokumentów związanych z budynkami
 • współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
 • przygotowywanie faktur i not księgowych
 • prowadzenie księgi inwentarzowej i rozliczeń materiałowych
 • wspieranie pracy sekretariatu

 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak podjazdów


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie obowiązującym na danym stanowisku (m.in. Ustawa o ochronie praw lokatorów..., Prawo Budowlane, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i z aktami wykonawczymi)
 • biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (przede wszystkim Excel)
 • dynamika w działaniu i aktywne podejście do ustalania priorytetów, samodzielne rozwiązywanie problemów

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania (administrowania) nieruchomościami
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość podstaw księgowości
 • staranność, rzetelność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów:
20-01-2015

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
sekretariat, pok.109, w godz. 8:00 - 15:00

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 61-8-567-721.