banerpopr

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru ds. budownictwa ogólnego w Zarządzie Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego realizowanych na terenie działalności RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
 • Wykonywanie obowiązków z zakresu utrzymania tych obiektów budowlanych, określonych art. 61-71 (rozdział 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 tej ustawy, a w szczególności: dokonywanie uzgodnień opiniowanie, dokumentacji, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, nadzór inwestorski, udział w odbiorach.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów wszystkich zagród oraz uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań.
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań remontowych budynków i zagród.
 • Przygotowywanie i konsultacje projektów SIWZ do postępowań przetargowych w zakresie budownictwa ogólnego.

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • wyjazdy służbowe
 • praca przy komputerze

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budownictwo
 • Uprawnienia budowlane
 • Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Staż pracy: min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z kierowaniem, nadzorowaniem robót w zakresie budownictwa ogólnego
 • Znajomość m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo Zamówień Publicznych

 

Pozostałe niezbędne:

 • Umiejętność pracy z komputerem, znajomość Ms Office, programów kosztorysowych i innych niezbędnych do pracy na aplikowanym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczestnikami procesu budowlanego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenieTermin składania dokumentów:

05.05.2014 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci
Ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
Tel. (52) 3768-450

 

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora nadzoru ds. budownictwa ogólnego
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.