banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk absolwenckich/ studenckich w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Maksymalny czas odbywania praktyki wynosi 3 miesiące w wymiarze minimum 15 godzin tygodniowo.   


Miejsce odbywania praktyk:

siedziba Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi RZGW w Poznaniu - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.

 

Praktyki skierowane są głównie do studentów bądź absolwentów kierunków: inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne.

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • Pomoc w prowadzeniu spraw obsługiwanych przez Wydział,
  • Porządkowanie bieżącej dokumentacji
  • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji spraw prowadzonych przez Zespół Orzecznictwa
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • Życiorysu lub listu motywacyjnego,
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu ich przez wyłonionego kandydata w danym terminie.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań (sekretariat lub pokój 209)
do 17.04.2014r. z dopiskiem na kopercie: Praktykant w Wydziale Postępowań Administracyjnych

 

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.