banerpopr

Zadanie pt. "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe" zostanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu 30 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zawarty pre-umowa na przygotowanie i realizację tego bardzo ważnego dla regionu projektu w Ramach Priorytetu III WRPO. Projekt modernizacji Kanału Ślesińskiego przewiduje wykonanie remontu kapitalnego : śluz w Morzysławiu, Pątnowie, Gawronach, Koszewie, jazu w Gawronach, wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu, budowę przepompowni w Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe koryta. Całkowita wartość przedsięwzięć wyniesie : 4,1 mln euro czyli 16,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie maksymalnie 11,3 mln zł. Zawarte porozumie szczegółowo określa harmonogram działań, zgodnie z którym w ciągu najbliższych dwóch lat RZGW w Poznaniu przygotuje niezbędne dokumentacje oraz uzyska wymagane pozwolenia, natomiast realizacja zadań rzeczowych nastąpi w latach 2011-2013. Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO. Wykonanie przewidywanych zadań poprawi warunki retencjonowawania wody oraz zmniejszy zagrożenie powodziowe na terenie Wielkopolski.

W ramach projektu pt. "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00-32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.-udrożnieniowe" jako cel główny przyjęto poprawę stanu infrastruktury technicznej Kanału Ślesińskiego zarówno pod względem jej sprawności, jak i poziomu wyposażenia obiektów.

Najbardziej znaczącymi konsekwencjami realizacji celu głównego w analizowanym obrębie Kanału Ślesińskiego będzie: zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla zamieszkałych terenów przyległych do Kanału Ślesińskiego; zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa dla obsługi obiektów, użytkowników infrastruktury, okolicznych mieszkańców oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia zagrożeń poprzez poprawę stanu infrastruktury drogi wodnej o strategicznym znaczeniu energetycznym. Wykonanie przewidywanych zadań poprawi warunki retencjonowawania wody oraz zmniejszy zagrożenie powodziowe na terenie Wielkopolski.

Projekt modernizacji Kanału Ślesińskiego przewiduje wykonanie remontu kapitalnego: śluz w Morzysławiu, Pątnowie, Gawronach, Koszewie, jazu w Gawronach, wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko-udrożnieniowe koryta na odcinku początkowym.