banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), zawiadamia o przyjęciu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyjęciu Programu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Program

serwer1567906.home.pl/dane/www/pwc_2015_tekst.zip   załącznik tekstowy
serwer1567906.home.pl/dane/www/pwc_2015_mapy_1.zip załącznik mapowy cz. 1
serwer1567906.home.pl/dane/www/pwc_2015_mapy_2.zip załącznik mapowy cz. 2